Bibliografia sobre eI marc històric del Pla de l’Estany

 1. Ramon d’Abadal i de Vinyals: Catalunya carolíngia II: Els diplomes carolingis a Catalunya, 2 vols., Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 1926-52.
 2. Ramon d’abadal i de Vinyals: Els primers comtes catalans, ed. Vicens-Vives (Biografies catalanes. Sèrie històrica núm. 1) Barcelona 1965.
 3. R. Alberch, J. Clarà i G. Roura: El Gironès, la Selva, la Garrotxa, vol. 3, dins Gran Geografia General de Catalunya, Enciclopèdia Catalana, SA, Barcelona 1981.
 4. P. Alsius i Torrent: Ensaig històrich sobre la vil·la de Banyoles, Estampa de L. Obradors i P. Sulé, Barcelona 1872.
 5. P. Alsius i Torrent: Serinyà. Reseña histórica, Impremta de Paciano Torres, Girona 1895.
 6. P. Alsius i C. Pujol: Nomenclátor geográfico-histórico de la provincia de Gerona, Certamen de la Asociación Literaria de Gerona, Girona 1883.
 7. M. Arnau i Guerola: Els pobles gironins. La Selva II, Aubert Impresor, S.A., Barcelona 1983.
 8. J. Badia i Homs: El Gironès dins El nostre patrimoni, vols. 4 i 5, Caixa d’Estalvis Provincial de Girona, Girona 1987.
 9. G. Barraquer i Roviralta: Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, 2 vols., Barcelona 1906.
 10. J. Botet i Sisó: Província de Gerona dins Geografia General de Catalunya, vol. II, A. Martín, editor, Barcelona s.d.
 11. Els castells catalans: vol. III, Rafael Dalmau, editor, Barcelona 1971.
 12. Ll. G. Constans i Serrats: Diplomatari de Banyoles, 2 vols., Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. Secció d’Estudis Medievals, Banyoles 1985-87.
 13. Ll. G. Constans i Serrats: Documentos medievales sobre el castillo de Rocacorba, “Anales del Instituto de Estudios Gerundenses’» (Girona) VIII (1953), pàgs. 251-261.
 14. Ll. G. Constans i Serrats: Banyoles, Ajuntament de Banyoles, Banyoles 1981.
 15. J. M. Corominas i J. Marquès: La comarca de Bañolas, “Catálogo monumental de la provincia de Gerona”, Diputació Provincial de Girona, Girona 1972.
 16. J. M. Font i Rius: Cartas de población y franquicia de Cataluña, 2 vols. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid-Barcelona 1969.
 17. A. García i J. Grabuleda: Banyoles dins la Catalunya de fa mil anys, “Revista de Banyoles”, Suplement especial Mil·lenari de Catalunya, Banyoles 1988.
 18. A. Merino i J. de La Canal: España Sagrada, vol. XLIII, Imprenta de Collado, Madrid 1819.
 19. J. Monsalvatje i Fossas: Noticias históricas, 26 vols., Olot-Girona 1889-1958.
 20. J. M. Nolla i J. Casas: Carta arqueològica de les comarques de Girona. El poblament d’època romana al N.E. de Catalunya, Centre d’Investigacions Arqueològiques de Girona, Generalitat de Catalunya-Diputació de Girona, Girona 1984.
 21. A. Pladevall i Font: Els monestirs catalans, ed. Destino, Barcelona 1968.
 22. J. M. Salrach i Marès: El procés de formació nacional de Catalunya (segles VIII-IX), 2 vols., Edicions 62 (Llibres a l’abast 136-137), Barcelona 1978.
 23. M. Santaló: El Gironès i Banyoles, Tallers Gràfics Hostench, Barcelona 1932.
 24. J. Villanueva: Viage literario a las iglesias de España, vol. XII, XIII, XIV i XV, Madrid 1850-51.