Duplicació del cub amb cissoide (Diocles)

180 aC

Duplicació del cub amb cissoide (Diocles)