Imposat al Rosselló l’ús exclusiu de la llengua francesa en els actes i documents públics.

1700

Un edicte de Lluís XIV imposa al Rosselló l’ús exclusiu de la llengua francesa en els actes i documents públics.