Antoni Robert i Robert

(, )

Enginyer industrial i científic.

Vida

Els primers anys se centrà en el món de la radiodifusió i creà el Selector Robert, que tingué força predicament, i el 1929 publicà el treball de caràcter historicotecnològic La radiotelevisión, sobre un aparell de ràdio integral o radiovisió. Coincidint amb la implantació del cinema sonor, es decantà cap a la cinematografia, i s’incorporà al cos d’enginyers de la Western Electric. Alternà aquesta feina amb conferències sobre el cinema sonor, el cinema com a eina educativa i articles tecnicocientífics en publicacions com ara "Ràdio Barcelona", "Radio Catalana" i "Técnica. Revista tecnológico industrial". Amb l’adveniment de la República, el govern espanyol l’envià, com a membre del cos oficial d’enginyers, durant dos anys (1933-35) de pràctiques i prospecció als EUA. Tenia com a objectiu visitar estudis i conèixer formes de producció amb vista a elaborar un pla per a la indústria cinematogràfica espanyola. També visità els principals centres d’Europa, com el de Joinville a prop de París. Fou ponent de Cultura de la Diputació de Barcelona i membre del Consell Nacional de Cinematografia per delegació de la Federació d’Enginyers Industrials i de la Motion Pictures Engineers of America. El 1937 redactà el Manual de proyección cinematográfica sonora, un tractat de to acadèmic i el més complet fins aleshores.

Bibliografia

ARMENTERAS, A. DE: El porvenir de la industria cinematográfica en España, "Films Selectos", núm. 236, 1935, p. 5 i 23.