Antoni Garcies i Vidal

(Llucmajor, Mallorca, 1841 — Llucmajor, Mallorca, 1904)

Promotor agrari, polític i investigador.

D’ideologia republicana, fou regidor de l’Ajuntament de Llucmajor entre el 1869 i el 1873. Interessat per l’arqueologia i l’agricultura, promogué i dirigí la revista Es Pagés Mallorquí i col·laborà en El Felanigense i en el Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. La seva tasca com a investigador se centrà en l’estudi de les restes arqueològiques i la història de Llucmajor. Col·laborà en l’elaboració de la planimetria del poblat des Pedregar. De la seva bibliografia cal esmentar: Restos de construcciones prehistóricas en Lluchmayor (1895) i El término municipal de Lluchmayor (1972). El 1964 fou nomenat fill predilecte de Llucmajor.