Cullaira

Revista editada per la Fundació Municipal Patrimoni Historicoarqueòlogic, dependent de l’Ajuntament de Cullera.

Publicada amb periodicitat anual, només se n’editaren tres números entre el 1989 i el 1991. El tiratge fou de 1.000 exemplars.

La revista, escrita fonamentalment en castellà, fou dirigida per l’arqueòleg municipal José S. Martínez Sanso. Formaven part de l’equip de redacció el cronista de la ciutat Francesc Giner Perepérez i Salvador Borràs Renart, cronista d’Otos (Vall d’Albaida), tots dos erudits locals.

Dels 19 articles que constitueixen la producció científica global de la revista, a més d’una memòria d’activitats del museu municipal durant el 1990 i de notícies i opinions al voltant del patrimoni cullerenc (escrites en català), hi destaca una aclaparadora preponderància de temes d’arqueologia i prehistòria, essent-ne els restants sobre divulgació de fonts arxivístiques, sobre castellologia medieval, sobre la família dels Vich de València (s xvi i xvii) i sobre literatura costumista.

Sobre la temàtica i l’abast geogràfic dels articles de prehistòria i arqueologia destaquen els següents: “La presencia fenicia en la costa oriental de la Península Ibérica”, de C. Gómez; “Vaso geminado de la edad de bronce procedente del Pla (Pego-Alicante)”, de R. Pérez Minguez; “Aportaciones al estudio arqueológico de Cullera desde la época ibérica a la Antiguedad Tardía”, de Magdalena Monraval et al.; “Aspectos de la Romanización del País Valenciano a través del estudio de las necrópolis rurales”, de Ricardo González Villaescusa; “La Hidronimia paleoeuropea en tierras valencianas y el nombre antiguo del Júcar”, de Luciano Pérez Vilatela; “Las tumbas de la necrópolis III del yacimiento tardorromano de El Albir, Alfaz del Pi (Alicante)”, d’A. Fernàndez i F. Amorós; “Orantes, fertilidad y antepasados en el arte prehistórico: disgresiones sobre un tema universal”, d’Antonio Beltrán i “Pinturas rupestres esquemáticas en Ayora: el abrigo Eduardo”, de José S. Martínez Sanso.

Entre els articles publicats cal esmentar els referents a fonts arxivístiques locals fets per Francesc Giner Perepérez i Jesús Villalmanzo: “El Archivo Histórico de la ciudad de Cullera: catálogo de pergaminos”(1989), i l’altre de fons a cura de M.A. Ruiz et al.: “Cullera en el Archivo Histórico Nacional: transcripción de algunos documentos”.