Enric Pla i Ballester

(Ontinyent, Vall d’Albaida, 1922 — València, 1988)

Prehistoriador i arqueòleg.

Vida i obra

Sotsdirector (1950-82) i director (1982-87) del Servei d’Investigació Prehistòrica (SIP) de la Diputació de València, dugué a terme un treball investigador que abraça des de la prehistòria fins a l’època romana a les terres valencianes, i fou especialista fonamentalment en la cultura ibèrica. Estudià dret a la Universitat de València, on es llicencià el 1948. Des de la seva joventut participà en els treballs arqueològics al costat del seu oncle Isidre Ballester, fundador del SIP.

Durant els anys quaranta, ja com a col·laborador del SIP, intervingué en nombroses excavacions al País Valencià, principalment al tossal de Sant Miquel (Llíria), la cova de La Cocina (Dosaigües), el poblat de La Ereta del Pedregal (Navarrés), la cova de les Malladetes (Barx) i els enterraments de Benissit (la Vall d’Ebo). Dirigí (1950-75) els treballs en jaciments com l’establiment romà tardà de la punta de l’Illa (Cullera), en col·laboració amb M. Tarradell, la ciutat iberoromana de la moleta dels Frares (Forcall), el poblat ibèric de Los Villares (Caudete de las Fuentes) i els enterraments eneolítics de la cova de Ribera (Cullera).

A més del treball de camp i de documentació, tasca que implicava la comprovació sistemàtica de les informacions de caràcter arqueològic que arribaven al SIP, Pla i Ballester feu aportacions fonamentals com ara l’estudi dels materials recuperats a la cova de Ribera: “La Covacha de Ribera (Cullera, Valencia)”, Archivo de Prehistoria Levantina (1958), que permeteren establir un estat de la qüestió dels problemes relacionats amb les coves sepulcrals eneolítiques. Realitzà la mateixa feina a propòsit de la publicació, juntament amb D. Fletcher, del treball sobre el poblat de la muntanyeta de Cabrera (Torrent de l’Horta) i els problemes relatius a l’edat del bronze: El poblado de la Edad del Bronce de la Montanyeta de Cabrera (Vedat de Torrente, Valencia), “Treballs Solts” del SIP, 18 (1956).

Quant a la cultura ibèrica, és coautor, juntament amb I. Ballester, D. Fletcher, F. Jordá i J. Alcácer, de Corpus Vasorum Hispanorum. Cerámica del Cerro de San Miguel (Liria) (1954), obra col·lectiva del SIP, i també de la publicació del treball sobre el poblat ibèric de La Bastida de les Alcuses, “Treballs Solts” del SIP (1965 i 1969), amb D. Fletcher i J. Alcácer.

Molt importants i del tot pioneres foren les investigacions dedicades a l’instrumental de ferro dels poblats ibèrics, amb relació a la funcionalitat i el significat en termes d’economia i societat; igualment fonamentals foren les recerques sobre l’origen de la cultura ibèrica, amb l’aportació de la seqüència estratigràfica revelada per les seves excavacions al poblat de Los Villares i publicada a Los Villares (Caudete de las Fuentes, Valencia), “Treballs Solts” del SIP (1980).

Capítol fonamental de la seva contribució a l’arqueologia valenciana fou la seva estreta vinculació amb el SIP, primer com a sotsdirector amb D. Fletcher i després com a director, just en moments de canvis profunds; i també el seu magisteri sobre les generacions d’universitaris que es formaren i col·laboraren al si de la institució. Amb D. Fletcher escriví Cincuenta años de actividades del Servicio de Investigación Prehistórica (1927-1977), “Treballs Solts” del SIP (1977).

En l’Archivo de Prehistoria Levantina donà notícia detallada de les excavacions i prospeccions fetes pel SIP des del 1927 fins al 1970; fou també coautor dels volums de bibliografia arqueològica valenciana que es publicaren dins la sèrie de “Treballs Solts”, i de diferents síntesis sobre la prehistòria i la cultura ibèrica al País Valencià. Fou nomenat director honorari del SIP l’any 1988. El seu fons personal es guarda a la biblioteca i arxiu del Servei d’Investigació Prehistòrica.

Entre la seva bibliografia també destaquen les obres següents: “Los cronistas de Valencia y la fundación de la ciudad” (Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 1962), “Instrumentos de trabajo ibéricos en la región valenciana”, Estudios de Economía antigua de la Península Ibérica (1968), La Cultura Ibèrica (1983) i “La iberización en tierras valencianas”, Arqueología del País Valenciano: Panorama y perspectivas (1985).

Deixà inèdit el treball Prehistòria de la província d’Alacant, premi Jaume I de l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1966, actualitzat fins el 1980.

Lectures
  1. MARTÍ, B.: “Enric Pla i Ballester”, Archivo de Prehistoria Levantina, XX, València 1990, p. 11-17.
  2. — “Enrique Pla Ballester y la arqueología valenciana”, Estudios de arqueología ibérica y romana. Homenaje a Enrique Pla Ballester, SIP, Trabajos Varios, 89, València 1992.
  3. Museo de Prehistoria de la Diputación de Valencia, vol. I, València 1992.