Josep Barberí i Santceloni

(Palma, Mallorca , 1766 — Palma, Mallorca, 1826)

Cronista, historiador i crític literari.

Vida i obra

Doctor en teologia, fou beneficiat de la seu de Mallorca i secretari del capítol. Investigà la història de Mallorca i fou cronista oficial del regne. El 1820 exercí de revisor de llibres prohibits per l’Església i fou postulador de la causa de beatificació de Pere Borguny. Amic de Gaspar Melchor de Jovellanos i de Jaume Villanueva, els ajudà en les seves investigacions. Durant els primers anys del vuit-cents, quan Jovellanos fou pres a Bellver, Barberí fou un dels seus principals col·laboradors i recopiladors d’informació. Tot i que Jovellanos considerava que l’obra de Barberí tenia escassa qualitat analítica, valorà de gran importància la seva aportació documental. Barberí projectà escriure una biblioteca d’autors mallorquins que mai no publicà. No obstant això, Jovellanos l’estimulà a estudiar el còdex de les Lleis Palatines i a continuar la història literària de Mallorca que tenia començada.

Entre les seves obres destaquen: Vida de la venerable madre Sor Clara Andreu (1807), Sucinta relación del distinguido mérito del eminentísimo y excelentísimo Señor Don Antonio Despuig y Dameto, cardenal de la Santa Iglesia Romana (1813), Catalina Thomàs (1816) i Vida y martirio del siervo de Dios Pedro Burguny, natural de la Ciudad de Palma, capital de la isla de Mallorca, martirizado en Argel día 30 de agosto de 1654 (1820).

Pòstumament se’n publicà l’article “Reflexiones sobre la Real Biblioteca de la Universidad de Mallorca en respuesta a los que creen que para regentar el empleo de bibliotecario no se necesita más que saber leer y estar sentados”, BSAL (1907).

Lectures
  1. GARAU, J.L.: “Jovellanos y Barberí”, BSAL, IV, 1905-07, p. 131.
  2. — “Noticiario formado por Don José Barberí, pbro. (1766-1812)”, BSAL, 1905-07.
  3. GUASP, F.: “Jovellanos y Barberí”, BSAL, 1891-92.
  4. — “Apuntes biográficos del presbítero Dr. Don José Barberí”, Palma 1924.