TEMES

Avís legal i política de galetes

Identitat del titular del web

Divulcat és un web d’Enciclopèdia Catalana, SLU (d’ara endavant, Enciclopèdia Catalana), entitat amb domicili al carrer de Josep Pla, 95, 08019 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43440, Secció G, Foli 6, Full B-28873, inscripció 84-NIF B08189680. El web d’Enciclopèdia Catalana és grupenciclopedia.cat.

Per a qualsevol consulta o suggeriment, podeu adreçar-vos a comunicacio@grec.cat o al telèfon 93 412 00 30. Enciclopèdia Catalana és una empresa que pertany a la institució sense ànim de lucre Fundació Enciclopèdia Catalana.

Acceptació de les condicions d’ús

Les presents condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquest web que Enciclopèdia Catalana posa a disposició del públic en l'URL www.divulcat.cat. La utilització del web per una tercera persona atribueix a aquesta la condició d’usuari i suposa la plena acceptació de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest avís legal.

A través del web, Enciclopèdia Catalana pot oferir serveis o productes sotmesos a unes condicions particulars pròpies, que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen les presents condicions, i sobre les quals informarà l’usuari en cada cas concret.

Ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les condicions presents, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que presta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut en aquest avís legal, lesius als interessos o drets de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne el gaudi normal a altres usuaris.

Publicitat

Part del web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix les lleis vigents per a cada cas concret. Enciclopèdia Catalana no és responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per a interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest web podeu dirigir-vos a comunicacio@grec.cat.

Propietat intel·lectual i industrial

La propietat intel·lectual i els drets d'ús dels articles és decidida pel científic responsable de cada blog. Aquesta informació és visible en cada article. Pel que fa a la resta de continguts de Divulcat (logotips, disseny, presentació, etc.) són propietat d'Enciclopèdia Catalana.

Responsabilitat per l’ús del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del web. Enciclopèdia Catalana, els seus socis, les empreses del grup, els col·laboradors, els empleats i els representants queden exonerats de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar de les accions de l’usuari. Enciclopèdia Catalana emprarà tots els mitjans raonables per a facilitar informació actualitzada i fefaent en el web; no obstant això, Enciclopèdia Catalana no assumeix cap garantia amb relació a l’absència d’errors, o de possibles inexactituds o omissions en cap dels continguts accessibles a través d’aquest web. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Enciclopèdia Catalana i basada en la mala utilització per l’usuari del web. En aquest cas, l’usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions que causin perjudici a Enciclopèdia Catalana amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

Així mateix, Enciclopèdia Catalana no es fa responsable dels continguts i opinions expressades pels investigadors en els seus articles.

Responsabilitat pel funcionament del web

Enciclopèdia Catalana exclou tota responsabilitat que es pugui derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivat per causes alienes a l'empresa. Així mateix, Enciclopèdia Catalana també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o internet, com també de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’Enciclopèdia Catalana. Enciclopèdia Catalana està facultada per a suspendre temporalment l’accessibilitat al web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Així mateix,  s'exonera Enciclopèdia Catalana de qualsevol responsabilitat per errors o omissions de qualsevol mena en el contingut del lloc web. Qualsevol decisió que es prengui a partir d'informacions incloses en el contingut del lloc correspon a la responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Responsabilitat per enllaços

Queda autoritzat l’establiment d'enllaços al lloc web des d’altres pàgines o llocs web, sempre que es facin de manera que no perjudiquin la imatge pública i de marca d’Enciclopèdia Catalana, del lloc web o de qualsevol de les persones a qui es faci referència. Queda expressament prohibida la utilització de la tècnica de l'entramat (framing) en l’establiment d'enllaços al lloc web. Queda prohibit l’establiment d'enllaços des de pàgines o llocs web els continguts dels quals promocionin o facin apologia, directament o indirectament, de qualsevol tipus de violència, discriminació, pornografia o activitat il·legal. 

Política sobre les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del previst en tot allò establert en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal, autoritza expressament Enciclopèdia Catalana a tractar les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquen en aquests mateixos formularis. Enciclopèdia Catalana incorporarà les dades facilitades en un fitxer i ho comunicarà degudament a l’Agència de Protecció de Dades. L’usuari o el seu representant podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili de l'empresa.

Confidencialitat

Enciclopèdia Catalana es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el deure de guardar-les confidencialment, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.

Tractament de les dades obtingudes a través de la navegació

Aquesta lloc web fa servir galetes. Si voleu impedir-ne la generació, caldrà que desactiveu aquesta acció des del vostre navegador.

Modificacions de les condicions d’ús

Enciclopèdia Catalana es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar, en qualsevol moment, les condicions d’ús d'aquest web. Els col·laboradors i usuaris en general seran informats dels canvis mitjançant comunicació pel Blog o altres sistemes d’informació. L’usuari restarà obligat automàticament a complir les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en què accedeixi al web.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució d'aquest avís legal es regiran per la legislació de l’Estat espanyol, i se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona.