Castell de Prunhanas

Aquest castell, avui desaparegut, és esmentat per primera vegada el 1268. Sens dubte, però, els seus orígens són molt més antics, si tenim en compte que es tenen notícies de la villa de Prunhanas des de l’any 1011. Prunhanas fou al principi un terme sota domini dels vescomtes de Fenollet, i més tard passà als ordes del Temple i l’Hospital. L’any 1136 Bernat Berenguer, vescomte de Tatzó, donà tot el que posseïa a Prunhanas als cavallers de la milícia del Temple de la comanda del Masdéu (Rosselló), en mans dels frares Arnau de Lledós i Arnau de Contrast. Però no fou fins el 1173 que el vescomte Arnau de Fenollet, en el seu testament dictat el mateix dia de la seva mort (28 de setembre) al monestir de la Grassa, llegà a parts iguals a l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem i a la milícia del Temple tot el que posseïa a Prunhanas. En suprimir-se l’orde del Temple al principi del segle XIV, probablement els cavallers de l’Hospital de Sant Joan de Jerusalem restaren com a únics titulars de la senyoria de Prunhanas.