Força de Planèsas

És possible que hagués existit una fortalesa a Planèsas al cim de l’elevació rocallosa on ara hi ha el dipòsit d’aigua del munici— pi, al SW del poble. Una sèrie de ruïnes mostren que hi havia hagut cases als vessants d’aquest turó, segurament a l’indret on es localitzava el primitiu vilatge. Les restes d’aquesta força han desaparegut totalment. La villa Planesiis és documentada per primera vegada l’any 1260 i un text del segle XIV relaciona un recinte fortificat a Planèsas en esmentar les parcel·les per edificar que el senyor de Planèsas concedí i que eren situades dins la “cellariam seu fortalicium”.