Santa Eugènia d’Echós (Sornian)

Església situada a ponent del terme municipal, a l’esquerra del camí que anava de Sornian a Rebolhet; en l’actualitat l’església de Santa Eugènia ha desaparegut i tan sols existeix una partida dita el “camp del cementiri”, que recorda l’indret on s’assentava.

El lloc d’Echós és esmentat l’any 1011 en la butlla que el papa Sergi IV atorgà al monestir de Sant Miquel de Cuixà; hi consta, entre els béns confirmats a l’esmentada abadia, un alou in Uxones. Una escriptura datada l’any 1188 refereix que Hug de Sornià, en professar a la comanda templera del Masdéu (Rosselló), li cedí la seva honor de la vila de Rebolhet i els delmes de les esglésies de Sant Esteve de Rebolhet i Sancta Eugenia de Uxonis. Aquesta és, per ara, l’única referència que s’ha localitzat d’aquest desaparegut temple, el titular del qual, i l’antiguitat de la seva primera menció documental, no poden posar en dubte que es tractava d’un edifici romànic.