OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

acció

Partició sil·làbica: ac_ci_ó
Etimologia: del ll. actio, -ōnis 1a font: s. XIV, Llull
  femení
 1. Influència d’una cosa en una altra, efecte produït per l’activitat d’una cosa en una altra. L’acció del vent sobre els arbres. L’acció dels raigs del sol sobre la pell. L’acció d’un àcid sobre un metall. El radi d’acció d’un avió. L’acció del temps.
  1. especialment Manifestació de la voluntat humana considerada en els seus efectes. Posar en acció.
  2. Allò que hom fa; acte. Una bona, mala, acció.
  3. Home d’acció.
  4. plural Actes habituals, conducta (d’algú).
  5. acció de gràcies Expressió, manifestació d’agraïment, especialment a la divinitat o a un intercessor davant aquesta.
 2. Possibilitat, llibertat d’actuar. Amb tan poques prerrogatives li impedia l’acció.
 3. Moviment del cos que manifesta un estat d’ànim, una intenció. Fer acció d’agredir algú.
 4. En un orador, en un actor, les actituds, els gests, que acompanyen la paraula.
 5. interjecció Exclamació usada en cinematografia per a manar l’inici del rodatge.
 6. Dins un sistema organitzat (per exemple, una màquina), procés que permet de modificar una magnitud reguladora.
 7. diplomàtica Acte d’atorgar l’objecte del document segons el desig del peticionari.
 8. dret mercantil
  1. Cadascuna de les parts en què ha d’ésser representat obligatòriament el capital de les societats anònimes i de les comanditàries per accions. Acció al portador. Acció nominativa.
  2. acció preferent Acció que atorga uns drets especials al seu propietari, que poden consistir en una diferència en els drets econòmics.
 9. dret processal
  1. Facultat d’exigir als òrgans judicials de l’estat que dictin resolució sobre un conflicte o sobre una petició mitjançant procés.
  2. acció d’ofici Acció civil o penal incoada pel jutge o tribunal per ministeri de la llei, a iniciativa del ministeri fiscal o a iniciativa pròpia.
  3. acció pública Acció que pot ésser exercida per qualsevol persona encara que no resulti afectada per la qüestió que promou l’acció, i àdhuc pels mateixos tribunals.
 10. filosofia Manifestació d’una capacitat activa, contraposada a passió, o d’una funció o capacitat física de l’home, per oposició a idea o pensament.
 11. gramàtica
  1. nom d’acció Nom la significació del qual implica activitat. Ex.: manifestació.
  2. verb d’acció Verb que expressa activitat per part del subjecte i s’oposa al verb d’estat. Ex.: córrer, llegir.
 12. literatura Conjunt articulat d’esdeveniments que formen l’argument d’una obra literària.
 13. mecànica
  1. Força amb què els cossos o els agents físics actuen els uns damunt els altres.
  2. Producte de l’energia pel temps, o també producte del moment lineal (o quantitat de moviment) per l’espai relatiu a la impulsió efectuada.
 14. tàctica Fet d’armes.
 15. acció a distància física Interacció instantània de partícules separades espacialment.
 16. acció de contacte química física Catàlisi heterogènia.
 17. acció diferida
  1. electrotècnia Propietat d’alguns relès de retardar la desconnexió de l’interruptor o de l’aparell d’alarma, sobre el qual actuen, uns breus moments a partir de l’instant de produir-se l’anomalia contra la qual ha de protegir-se el circuit.
  2. electrònica Dit també d’altres dispositius diferents dels relés (dispositius electrònics en general).
 18. acció directa ciències polítiques Tècnica de lluita del sindicalisme revolucionari basat en l’enfrontament directe entre patrons i obrers, al marge del marc legal establert.
 19. acció litúrgica litúrgia
  1. Celebració cultual que fa una comunitat eclesial segons un ritu determinat.
  2. plural Conjunt de ritus, de cerimònies, de funcions, etc.
 20. acció reflexa medicina Reflex.
 21. acció reguladora automàtica, automació En un element o un sistema regulador, manera com evoluciona el senyal de sortida en funció del d’entrada per tal d’anul·lar la desviació de regulació.
 22. acció residual fitopatologia Capacitat que tenen els vegetals de retenir els dipòsits antiparasitaris.
 23. acció social sociologia Qualsevol acció executada per un individu o per diversos en funció de l’existència d’altres individus.
 24. filosofia de l’acció filosofia En sentit ampli, filosofia que sosté la primacia de l’acció sobre el coneixement.
 25. llei d’acció de massa química física Llei que estableix la influència que sobre la composició d’una mescla en equilibri químic exerceixen les concentracions o masses actives de les substàncies que participen en la reacció.
 26. principi d’acció i reacció mecànica Tercera llei del moviment de Newton.
 27. principi de la mínima acció mecànica Principi de mecànica que estableix que el moviment d’un sistema mecànic és efectuat sempre de manera que l’acció respecte a la trajectòria és mínima.
acció

Llegir més...