OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

espai

Partició sil·làbica: es_pai
Etimologia: del ll. spatium ‘camp per a córrer’, per via semiculta 1a font: s. XIV, Llull
  masculí
  1. filosofia Medi que hom es representa en principi com a il·limitat, continu i tridimensional i com a continent de tots els objectes sensibles, dins el qual aquests poden canviar de posició.
  2. geometria Medi de referència indefinit de tres dimensions, l’estudi del qual és objecte de la geometria clàssica.
  3. espai aeri aeronàutica Part de l’atmosfera on té lloc el vol de les aeronaus.
  4. espai còsmic astronomia Espai sideral.
  5. espai planetari astronomia Espai que conté els plans de les òrbites que recorren els planetes entorn del Sol.
  6. espai sideral astronomia Espai que hi ha més enllà de l’atmosfera terrestre.
  1. Extensió limitada per dos o més costats. En poc espai viuen amuntegades moltes famílies. Aquest moble ocupa massa espai. Han deixat poc espai entre els bancs.
  2. per analogia Porció de temps. Ho hem de fer en l’espai d’una hora. Vam caminar per espai de tres hores. M’han donat espai fins al dimecres per a lliurar-lo.
  3. informàtica Caràcter representat gràficament en blanc.
  4. música Separació existent entre dues línies consecutives del pentagrama.
  5. tipografia Buit de lletres, mots o línies.
  6. a poc d’espai (o a poc espai) locució adverbial Al cap de poca estona.
  7. espai aparentment lliure pedologia i fisiologia vegetal Espai teòric situat a la perifèria de la cèl·lula vegetal en el qual hi ha difusió lliure d’ions.
  8. espai lliure urbanisme Determinació obligatòria dels plans d’urbanisme, que comporta la previsió d’una reserva mínima destinada a parcs públics i zones verdes.
  9. espai natural protegit urbanisme Paratge que per les seves característiques naturals és objecte d’una protecció especial.
 1. dialectal
  1. Calma, lentitud. No corris ni perdis s’espai.
  2. a espai (o d’espai) locució adverbial A poc a poc, amb calma.
 2. arquitectura Extensió relativa a l’obra arquitectònica.
 3. estadística
  1. espai de probabilitat Espai mesurable on hi ha definida una probabilitat P (Ω, a, P).
  2. espai mesurable Parell (Ω, a) determinat per un espai mostral Ω i una àlgebra a, que és una família de subconjunts de Ω tancada per les operacions d’intersecció, d’unió i de conjunt complementari o diferència.
  3. espai mostral Conjunt Ω de tots els esdeveniments possibles en la realització d’un experiment aleatori.
  1. geografia i economia Suport de les relacions entre els sistemes físic i humà, objecte de la geografia i d’una branca de l’economia.
  2. espai vital sociologia i ciències polítiques Superfície necessària perquè un grup, un poble, una nació, etc., puguin viure, segons el que hom consideri com a població òptima i d’acord amb llurs necessitats bàsiques.
 4. arts gràfiques
  1. Peça de metall de diversos gruixos, fosa segons el cos al qual pertany i d’alçada inferior a la del tipus.
  2. espai de falca Espaiador.
  3. espai de pèl Peça d’acer o llautó que hom empra en la composició mecànica per a espaiar les lletres.
 5. matemàtiques
  1. espai afí Caràcter d’un conjunt A respecte a un espai vectorial E, amb el qual hom pot definir una aplicació E × A A tal, que per a tot parell (v, a), on v pertany a E i a pertany a A, li correspon l’element v + de A.
  2. espai compacte Espai topològic en el qual s’acompleix la propietat que, donat un recobriment obert qualsevol de l’espai, hi ha un sobrecobriment finit.
  3. espai complet Espai topològic on tota successió Cauchy convergeix vers un punt de l’espai.
  4. espai connex Espai topològic que no es pot expressar com a reunió disjunta de dos subespais oberts no buits.
  5. espai dual Espai de les formes lineals sobre un espai vectorial.
  6. espai funcional Conjunt de funcions dotat d’una estructura topològica.
  7. espai mètric Espai topològic que té la topologia definida per mitjà d’una distància.
  8. espai normal Espai topològic en el qual, donats dos espais tancats disjunts, n’hi ha dos d’oberts també disjunts que els contenen.
  9. espai normat Espai vectorial dotat d’una norma.
  10. espai orientat Espai vectorial dotat d’una orientació.
  11. espai prehilbertià Espai vectorial E definit sobre el cos complex C, en el qual hi ha definida una forma hermítica positiva no degenerada.
  12. espai projectiu Conjunt de classes d’equivalència, P, de punts de Rn+1{0}, on Rn+1 és un espai vectorial real de dimensió n + 1, obtingudes per la relació “dos punts estan relacionats si i solament si estan alineats amb l’origen”.
  13. espai topològic Conjunt X en el qual s’ha donat una topologia.
  14. espai vectorial Grup abelià E en el qual hi ha definida una llei de composició externa amb elements d’un cos K, K×E E tal, que al parell (λ,e) correspon l’element λe, acomplint-se les propietats (λ+μ) e = λee,λ(e+f) = λef, λ(μe) = (λμ) e i 1e = e.
  15. espai vectorial topològic Espai vectorial real o complex amb una topologia respecte a la qual són contínues les operacions d’espai vectorial.
 6. òptica
  1. espai imatge Lloc geomètric de les possibles posicions on es pot formar la imatge d’un objecte mitjançant un sistema òptic.
  2. espai objecte Lloc geomètric de les possibles posicions on hom pot situar l’objecte d’un sistema òptic per poder-lo observar mitjançant aquest sistema.
 7. teatre Lloc en el qual es desenvolupa una acció dramàtica.
 8. telecomunicacions Cadascuna de les parts que componen un programa de ràdio o televisió.
 9. espai fàsic mecànica Espai euclidià de 3N dimensions les coordenades del qual són les tres components del vector de posició i les tres components de la velocitat de cadascuna de les N partícules que componen un sistema material.
 10. espai vital psicologia Camp psicològic que inclou l’individu i el seu entorn.
espai

Llegir més...