i estació | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

estació

Partició sil·làbica: es_ta_ci_ó
Etimologia: del ll. statio, -ōnis ‘posició permanent; lloc d’estada’, der. de stare ‘estar’ 1a font: s. XIV, Llull
  femení
 1. Acció de deturar-se per un cert temps algú o un vehicle en un dels indrets situats en el camí que recorre. El carreter sempre feia estació als mateixos hostals.
  1. Indret on algú o un vehicle es detura per un cert temps en el camí que recorre.
  2. especialment ferrocarrils Indret on es deturen habitualment els trens per admetre, deixar, transbordar o reexpedir passatgers i mercaderies, amb edificis annexos, on hi ha les oficines i altres dependències. Estació de rodalia, de bifurcació o d’entroncament, de pas, de cap de línia o de terme. Estació de mercaderies, de classificació.
  3. per analogia Edifici on tenen les cotxeres, oficines, etc., les companyies de tramvies, òmnibus, etc.
  4. per analogia Oficina on s’expedeixen i es reben despatxos telegràfics, telefònics.
  5. estació de servei automòbil, automobilisme Indret situat a la vora de la carretera i dotat d’instal·lacions per a facilitar l’aprovisionament de carburant i serveis de manutenció als automobilistes.
  6. estació marítima marina, marítim Conjunt d’edificis i instal·lacions portuàries destinades a la càrrega i descàrrega de mercaderies i al servei dels passatgers.
  1. Lloc d’estada per a un fi determinat.
  2. geodèsia i topografia Punt del terreny on es col·loca el qui fa mesures topogràfiques o geodèsiques.
  3. estació termal Balneari.
  1. esports Instal·lacions esportives, especialment per a la pràctica dels esports de neu.
  2. estació de retransmissió telecomunicacions Instal·lació destinada a rebre una emissió de ràdio o de televisió, a amplificar-la i a retransmetre-la a fi d’estendre la zona d’audició o de visió d’una emissora.
  3. estació de treball informàtica Ordinador que permet realitzar tasques informàtiques específiques i dona connexió a una xarxa.
  4. estació emissora telecomunicacions Instal·lació destinada a produir emissions radiofòniques i televisives.
  5. estació espacial astronàutica Giny espacial de concepció modular, situat en òrbita permanent, destinat a l’experimentació en condicions de baixa gravetat i durant períodes prolongats.
  6. estació meteorològica meteorologia Instal·lacions i instruments destinats a l’obtenció de mesures quantitatives dels fenòmens meteorològics.
  7. estació orbital astronàutica Giny espacial col·locat en òrbita per tal d’ésser utilitzat com a hàbitat de successives tripulacions espacials.
  8. estació transformadora electrotècnia Instal·lació fixa per a la conversió de tensió del corrent altern i la distribució d’aquest per al consum d’una ciutat, d’una factoria o d’una indústria.
 2. Acció o manera de tenir-se sobre els peus. Estació vertical. Estació bípeda.
 3. catolicisme
  1. Cadascuna de les parts en què hom divideix el viacrucis.
  2. Cadascuna de les imatges i representacions de les estacions del viacrucis.
 4. catolicisme Visita que hom fa a les esglésies i als altars per pregar davant el santíssim sagrament, especialment les que hom feia el Dijous Sant.
 5. litúrgia Església estacional.
 6. cronologia
  1. Cadascuna de les quatre divisions de l’any compresa entre un equinocci i un solstici.
  2. Temporada. L’estació de pluges.
 7. geobotànica
  1. Lloc on creix una determinada espècie vegetal.
  2. Conjunt de factors que actuen sobre els vegetals en una localitat geogràfica determinada.
 8. estació dels planetes astronomia Punt del camí aparent que els planetes recorren respecte als estels fixos, en el qual llur moviment sembla parar-se.
estació

Llegir més...