i sistema | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

sistema

Etimologia: del ll. td. systema, -ătis, i aquest, del gr. sýstēma, -atos ‘conjunt’, der. de synístēmi ‘reunir’ 1a font: 1696, DLac.
  masculí
  1. Conjunt d’elements materials, relacionats d’alguna manera entre ells o interdependents, que constitueixen un tot orgànic, subjecte generalment a determinades lleis.
  2. anatomia animal i fisiologia animal Conjunt d’òrgans, d’origen embrionari generalment comú, especialitzats a dur a terme una funció determinada.
  3. anatomia animal i fisiologia animal L’organisme considerat en conjunt.
  4. astronomia Conjunt de cossos celestes que pertanyen a un únic complex orgànic constituït, com el sistema solar, el sistema local, el sistema de Fórnax.
  5. citologia Estructura cel·lular que duu a terme una funció determinada.
  6. química física Part de l’univers, delimitada per unes parets, reals o imaginàries, que gaudeix de certes propietats, que hom aïlla, artificialment, per sotmetre-la a estudi.
  7. sistema de Fórnax astronomia Galàxia el·líptica que pertany al sistema local de galàxies.
  8. sistema local astronomia Grup galàctic al qual pertanyen la Via Làctia, la nebulosa d’Andròmeda, la del Triangle i altres galàxies menors.
  9. sistema termodinàmic termodinàmica Part de l’univers aïllada mentalment o físicament de la resta, que hom considera per a estudiar els bescanvis de matèria i d’energia entre ella i la resta de l’univers.
  1. Conjunt d’elements estructurals, d’instruments, de mecanismes, etc., reunits en un complex orgànic, destinat a servir determinades operacions, a fins tècnics o científics, etc.
  2. sistema asservit automàtica, automació Servosistema.
  3. sistema cegesimal (o CGS) metrologia Sistema d’unitats de mesura que té com a unitats fonamentals el centímetre, el gram i el segon.
  4. sistema de forces física Conjunt de forces aplicades a un sistema material.
  5. sistema de referència física Conjunt d’un sistema de coordenades espacials i un rellotge, amb els quals un observador pot caracteritzar cada esdeveniment per les seves coordenades (x, y, z) i per l’instant t en què succeeix.
  6. sistema d’unitats metrologia Conjunt coherent d’unitats de mesura.
  7. sistema expert informàtica Sistema basat en la intel·ligència artificial que integra una base de coneixements, un motor d’inferències i les eines necessàries per a solucionar problemes en un camp determinat.
  8. sistema informàtic informàtica Sistema de procés de dades que comprèn tot el maquinari (hardware) d’una instal·lació i aquells components del programari (software) més imprescindibles per al funcionament satisfactori del maquinari.
  9. sistema internacional [sigla SI] metrologia Sistema d’unitats de mesura que té com a unitats fonamentals les quatre del sistema MKSA i, a més, el kelvin per a la temperatura, el mol per a la quantitat de matèria i la candela per a la intensitat lluminosa.
  10. sistema mètric metrologia Sistema decimal d’unitats basat en el metre i en el quilogram. És anomenat també sistema mètric decimal.
  11. sistema MKSA metrologia Sistema d’unitats de mesura que té com a unitats fonamentals el metre, el quilogram, el segon i l’ampere.
  12. sistema monetari internacional economia Conjunt d’organismes financers internacionals i de relacions monetàries que hi ha entre els diferents països.
  13. sistema operatiu informàtica Conjunt dels diferents programes que controlen el funcionament d’un ordinador.
  14. sistema tècnic (o pràctic) metrologia Sistema d’unitats que pren com a magnituds fonamentals la longitud, la força i el temps, i, com a unitats respectives, el metre, el quilogram força o kilopond i el segon.
  15. sistema teleinformàtic informàtica i telecomunicacions Sistema compost d’estacions terminals connectades mitjançant circuits a un ordinador.
  1. Conjunt d’elements, més o menys abstractes, coordinats entre ells, bé que no dependents necessàriament els uns dels altres.
  2. lingüística En l’estructuralisme, relació que lliga tots els elements lingüístics d’un nivell donat, com el conjunt que formen els mateixos elements així relacionats: fonemes, casos, preposicions, etc.
  3. matemàtiques Conjunt de quantitats o objectes que tenen alguna propietat comuna.
  4. matemàtiques Conjunt de principis que tenen un objectiu central.
  5. matemàtiques Família.
  6. música Nom donat a l’ordenació tonal, d’acords, etc., en què es basa determinada obra musical, la música folklòrica d’un poble, etc. Sistema tonal. Sistema modal. Sistema dodecatònic.
  7. sistema de coordenades matemàtiques Conjunt de coordenades emprat com a referència per a determinar la posició d’un punt.
  8. sistema de logaritmes matemàtiques Conjunt de logaritmes en una base donada, recollits en una taula per a facilitar-ne l’ús.
  9. sistema de numeració matemàtiques Qualsevol sistema emprat per a expressar nombres.
  10. sistema d’equacions lineals (o sistema lineal) matemàtiques Conjunt d’equacions lineals de les quals interessen les solucions comunes.
  11. sistema dimensional antropologia i psicologia Nom que hom dona a les biotipologies que descriuen l’individu atenent a determinades funcions o factors referits a diverses mides del cos.
  12. sistema lligat de vectors matemàtiques Qualsevol conjunt de vectors linealment dependents, és a dir, que hi ha una combinació lineal entre ells.
  13. sistema lliure de vectors matemàtiques Sistema no lligat de vectors, format consegüentment per una família de vectors linealment independents.
  1. Conjunt de principis, regles, etc., sobre una matèria, enllaçats entre ells d’una manera racional, segons un mètode determinat.
  2. botànica, microbiologia i zoologia Ordenació jerarquitzada, segons els principis lògics, dels éssers naturals que permet de constituir un compendi metòdic de la natura.
  3. filosofia Exposició doctrinal racionalment i lògicament ordenada i les parts de la qual resten rigorosament i estrictament relacionades i conjuminades entre elles, talment que hom pot considerar el conjunt com un tot acabat i independent, autosuficient i justificat en ell mateix i sovint amb pretensió de donar raó de tota la realitat.
  4. sistema econòmic economia Conjunt coherent de relacions capaç d’explicar els objectius i els mitjans de l’organització econòmica total de la societat.
  5. sistema social sociologia Conjunt de normes i captinences ideals d’una societat, un grup, etc., d’acord amb les quals s’organitzen les activitats, les funcions i la conducta dels seus components (individus i subgrups).
  6. Mètode, procediment, conjunt d’operacions a seguir amb vista a un fi determinat. Seguir un sistema racional en l’ensenyament. Fer les coses amb sistema.
  7. Norma de conducta. He adoptat el sistema de no contradir-lo mai.
  8. estratigrafia Unitat cronoestratigràfica de jerarquia inferior a l’eratema i superior a la sèrie.
sistema

Llegir més...