OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran Diccionari de la llengua catalana

societat

Partició sil·làbica: so_ci_e_tat
Etimologia: del ll. sociĕtas, -ātis, íd. 1a font: s. XIV, Llull
  femení
  1. sociologia Reunió permanent, basada en una relació estable, dels membres que integren el més ampli grup social.
  2. alta societat sociologia i economia Expressió amb què hom designa el conjunt de grups minoritaris de la societat que resulten més afavorits per l’estructura econòmica actual d’aquesta i que, conscientment o inconscientment, pretenen d’ésser model exemplar i representants d’una civilització o cultura determinada.
  3. societat conjugal dret civil Relació estable, socialment legitimada com a matrimoni o simplement reconeguda, entre dos o més individus de sexe diferent i que és a la base de la institució familiar.
  4. societat de consum sociologia i economia Expressió amb què hom designa l’estat i l’etapa actuals del desenvolupament capitalista de la societat, basats en la creació de necessitats fictícies per a superar la saturació de la producció.
  5. societat sense classes sociologia i ciències polítiques Estadi del desenvolupament de la societat en el qual desapareixen les diferències entre els homes degudes a l’actual estructura socioeconòmica capitalista.
  6. vida en societat sociologia Conjunt de relacions, físiques i culturals, amb persones o grups les normes de vida dels quals hom considera, realment o fictícia, representants de la societat.
  1. Reunió de persones aplegades oficialment i estable per perseguir un fi comú segons certes condicions o regles.
  2. economia i dret Agrupació o associació pactada de persones físiques o jurídiques per tal de portar a terme una activitat econòmica o mercantil determinada. Societat col·lectiva.
  3. societat anònima [abreviatura s. a.] [sigla SA] economia i dret Societat mercantil en la qual el capital és dividit en accions, tots els accionistes tenen els mateixos drets, en proporció a les accions que posseeixen, i participen en la direcció a través de llur intervenció en la junta general i el consell d’administració.
  4. societat anònima laboral [abreviatura s. a. l.] economia i dret Societat anònima mercantil en què com a mínim la meitat del capital social resta en mans dels treballadors de la mateixa empresa.
  5. societat bíblica cristianisme Institució protestant que té per objecte ajudar a traduir els texts bíblics i revisar-los, publicar noves Bíblies, facilitar-ne la distribució i, finalment, encoratjar-ne l’ús.
  6. societat comanditària economia i dret Comandita.
  7. societat cooperativa [abreviatura s. coop.] [sigla SCOOP] economia i dret Cooperativa.
  8. societat d’autors Associació d’autors literaris, científics, musicals, etc., que té per objecte defensar llurs drets i fomentar-ne les activitats.
  9. societat de cartera economia i dret Societat que posseeix accions d’altres societats, del mateix sector o no, però que no exerceix cap activitat productiva, sinó només funcions financeres, de gestió o de màrqueting.
  10. societat de guanys dret civil català Règim econòmic conjugal característic de les regions de dret civil castellà, i que consisteix en una comunitat limitada de béns durant el matrimoni.
  11. societat econòmica d’amics del país Institució cultural creada a diferents regions de l’estat espanyol durant el darrer terç del segle XVIII, les activitats de la qual, més aviat teòriques, se centraren en el desenvolupament de l’agricultura, de la indústria i del comerç.
  12. societat limitada [abreviatura s. l.] [sigla SL] economia i dret Societat mercantil en què la responsabilitat dels socis és limitada a llur participació i el capital és representat per participacions.
  13. societat mercantil economia i dret Societat amb personalitat jurídica pròpia que té com a objectiu la realització d’operacions de comerç amb finalitat lucrativa.
  14. societat patriòtica història Denominació que tenien les societats polítiques sorgides arreu de l’estat espanyol després del triomf de la Constitució del 1820 i que tingueren un paper determinant en la formació de les milícies nacionals.
  15. societat rural dret civil A Menorca, i també a Eivissa i Formentera, societat pactada comunament entre el propietari d’una propietat rústica i un agricultor, cap de família, i la representació de la qual correspon conjuntament a ambdós socis.
  16. societat secreta sociologia, religió i història Nom donat a una gran varietat d’associacions i organitzacions caracteritzades per una iniciació secreta o per altres rituals, per l’ús d’insígnies, símbols o altres signes de reconeixement, i sovint per uns costums i un llenguatge particulars.
 1. zoologia
  1. Comunitat natural, definida per la presència en un biòtop d’un cert nombre d’espècies que poden o no interactuar entre elles, però que condicionen molt estrictament aquell biòtop.
  2. societat animal Grup d’animals d’una mateixa espècie que viuen en grups més o menys nombrosos i organitzats, per procrear, alimentar-se, defensar-se, etc.
 2. geobotànica Segons els geobotànics nord-americans, unitat inferior de vegetació diferenciada per la preponderància local d’una o més espècies subdominants.
societat

Llegir més...