i Arxiu General del Regne de València | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques
Gran enciclopèdia catalana

Arxiu General del Regne de València

arxivística arxiv
Dipòsit del fons documental produit perles diverses administracions del Regne de València.

Creat pel rei Alfons el Magnànim a les corts de València del 1419 per a la custòdia de tota la documentació procedent de la cancelleria reial, com també de totes les actuacions dels seus tribunals. L’aplegament d’aquests fons documentals no tingué lloc aleshores, ni quan Carles III ho disposà expressament l’any 1770, sinó l’any 1860, quan foren instal·lats al convent de la Companyia de Jesús. L’arxiu és repartit en aquestes seccions: arxiu reial (consell o reial audiència, cancelleria i lloctinència, processos i sentències); Generalitat del Regne (provisions, mercaderies importades i exportades, clavaria, casa de les armes); governació, de València i d’Oriola (lletres, pau i treva, manaments i empares); batllia (palau, furs, privilegis, reials ordres, nomenaments, alienacions, llibre negre); reial patrimoni (lletres, privilegis, capbreus, arrendaments, obligacions i vendes).

Col·laboració: 
ADS
Llegir més...