i butadiè | enciclopèdia.cat

☰ Navegació pels índexs

Gran enciclopèdia catalana

butadiè

CH2= CH—CH=CH2, divinil
substantiu masculím
Química
CH2= CH—CH=CH2, divinil
química orgànica quím org i química industrial quím ind
Hidrocarbur tetracarbonat de cadena oberta que conté dos dobles enllaços conjugats, la qual cosa li confereix una gran reactivitat, que és base de molts processos industrials.

És un gas incolor que bull a -4,5°C, d’una olor característica i soluble en els solvents orgànics. Industrialment és obtingut per més de 400 mètodes diferents; als EUA és produït a partir de gasos de petroli, per exemple per deshidrogenació catalítica del butè o de mescles de butà i butè. Deu la seva importància a la facilitat de polimeritzar-se en presència de catalitzadors i de copolimeritzar-se amb una gran varietat de composts, donant productes variats d’una gran importància tècnica (cautxú sintètic) (buna 2 )

Llegir més...