estratosfera

estratosfera (es), stratosphere (en)
f
Meteorologia

Capa de l’atmosfera terrestre que s’estén entre els 12 i els 40 km d’altitud, en valors mitjans.

Fou descobreta pel geofísic francès Léon Teisserenc de Bort el 1899; després d’efectuar nombrosos sondeigs a la ciutat de Trappes, arribà a fixar-la l’any 1902 fins als 80 km d’altitud. Posteriorment, al Congrés de la Unió Geodèsica i Geofísica Internacional, a Brussel·les (1951), hom distingí en aquesta estratosfera dues capes, una la mateixa estratosfera en el sentit inicial, i l’altra la mesosfera. El nom correspon al fet que era considerada, inexactament, una capa de calma absoluta i de perfecta estratificació; els vents hi poden arribar a assolir velocitats de 250 km/h, i els moviments verticals, malgrat que hi tenen poca importància i mai no superen 1 dm/s, basten per a homogeneïtzar tota la capa. Contrastant amb la troposfera, constitueix una capa clara i seca, sense pràcticament vapor d’aigua; la humitat relativa màxima registrada a la seva base és a la ratlla del 25%. La rarefacció de l’aire augmenta amb l’altitud, alhora que es concentra la més gran part de l’ozó atmosfèric, que, cap als 25 km, arriba a constituir una altra autèntica capa, l'ozonosfera. La temperatura deixa de disminuir i s’estabilitza fins als 30 km, bé que a l’estiu aquesta altitud presenta un lleuger augment. Aquesta uniformitat tèrmica li atorgà al principi la qualificació de capa isoterma, la qual no és del tot exacta. Acaba en una franja de brusc augment de les temperatures, l'estratopausa.