OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

nitril

substantiu masculím
Química
química orgànica quím org
Cadascun dels composts que contenen en la molècula el grup funcional R-C≡N.

Hom els anomena també cianurs orgànics , a causa de la presència del grup -CN. Llur denominació deriva de la de l’àcid carboxílic, del qual provenen per hidròlisi; així, el CH 3 -CN és anomenat acetonitril i també cianur de metil . Hom obté els nitrils alifàtics per reacció dels cianurs metàl·lics amb halurs d’alquil, segons la reacció

RX + NaCN →RCN + NaX

Aquesta reacció és molt important, perquè permet d’allargar en un carboni la cadena. També són obtinguts per deshidratació d’una amida amb un deshidratant enèrgic (3RCONH 2 + P 2 O 5 →3RCN + 2H 3 PO 4 ) o per piròlisi

L’acció dels àcids i de les bases sobre els nitrils dóna els àcids carboxílics corresponents, segons les reaccions

Els nitrils també poden ésser reduïts per via química o catalítica a amines primàries. Els catalitzadors més eficaços són el níquel Raney i els reactius de Grignard; aquests reaccionen amb els nitrils i per posterior hidròlisi donen cetones, segons la reacció

Els nitrils alifàtics són líquids de constant dielèctrica alta, i sovint són emprats com a solvents. Alguns dinitrils alifàtics són emprats per llurs propietats terapèutiques. El dinitril malònic i, especialment, el dinitril succínic afavoreixen el metabolisme nucleoproteic de les cèl·lules nervioses. El nitril aconític provoca la pèrdua de la voluntat.

Llegir més...