piròmetre

pirómetro (es), pyrometer (en)
m
Física

Piròmetre de radiació total: per mitja del parell termoelèctric mesura l’energia de la radiació concentrada al disc; a baix, movent el mirall la imatge del cos calent,inicialment desenfocada (a), es forma en el disc (b)

© Fototeca.cat

Instrument per a mesurar temperatures elevades, basat en qualsevol dels fenòmens variables que depenen de la temperatura.

Entre aquests fenòmens cal destacar la variació de longitud d’un sòlid, ja sia una dilatació (cas del piròmetre de quadrant, basat en l’allargament, a causa de la calor, d’una barra d’aliatge de níquel, crom i tungstè, o d’algun altre metall), ja sia una contracció (cas de l’antic piròmetre de Wedgwood, basat en la contracció d’un con d’argila en descendir entre dos regles, inclinats l’un respecte a l’altre); la dilatació dels líquids (cas del termòmetre amb el tub i el dipòsit de quars i gal·li fos com a líquid, emprat fins a temperatures de 1 000°C); la fusió d’alguna substància (cas dels cons de Seger, basats en el fet que una sèrie de mescles, que constitueixen el con o el tetràedre, de diferent composició de quars, feldespat, carbonat de calci i caolí, es fonen a diferents temperatures, segons la composició, emprats per a temperatures entre 600 i 2 000°C); els fenòmens calorimètrics (com és ara el cas en què hom determina la temperatura a la qual ha arribat un cos segons la calor que cedeix en refredar-se); la variació de la resistència elèctrica d’un conductor (cas del piròmetre de resistència de Siemens, basat en la variació de resistència d’un fil de platí, entre 500 i 1 500°C); la intensitat d’un corrent elèctric generat en escalfar la soldadura d’un parell termoelèctric (com és el cas del piròmetre de Le Chatelier); i la variació de la intensitat del color de les radiacions emeses per un cos (com és el cas del piròmetre monocromàtic i del piròmetre de radiació total).