wattímetre

wàttmetre
m
Física

Aparell per a mesurar potències, en watts.

Generalment són del tipus electrodinàmic, amb una bobina de tensió i una altra d’intensitat. Per a circuits de corrent altern trifàsic calen aparells més complexos, com el wattímetre doble (o el triple en el cas més general).