OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

relatiu

substantiu masculím
adjectiuadj
Gramàtica

Sumari de l’article

gramàtica gram
Dit del pronom que uneix a un nom, a un pronom (explícit o implícit) o a una part d’oració substantivada que representa (anomenats antecedent del relatiu) una proposició subordinada (anomenada relativa-adjectiva o substantiva) que l’especifica o l’explica.

El relatiu, en l’oració subordinada relativa, pot fer les mateixes funcions sintàctiques de subjecte, complement directe, indirecte o circumstancial, que pot fer el substantiu en la principal. Els pronoms relatius catalans són: el feble que, els forts què qui, el compost el qual (amb les altres formes corresponents la qual, els quals, les quals) i l’adverbial on.

Tipus de pronoms relatius

categoria formes antecedent funció en l’oració relativa exemples oracions
pronominal             feble que     substantiu subjecte Un home que parla així no pot enganyar adjectiva especificativa
substanitu complement directe El llibre que m'has deixat m'agrada molt adjectiva especificativa
substantiu complement circumstancial El dia que va venir plovia adjectiva especificativa
article+substantiu sobreentès complement directe No vull aquest llapis, sinó el que tens tu adjectiva especificativa
pronom subjecte Ella, que és molt treballadora, ho farà bé adjectiva explicativa
fortes (sempre amb preposició què (coses)    substantiu complement circumstancial La ploma amb què escrius no és gaire bona  adjectiva especificativa 
 substantiu complement circumstancial Les caixes en què venia la fruita s’han esbotzat adjectiva especificativa
qui (persones) substantiu complement preposicional  La noia de qui parles no ha vingut mai adjectiva especificativa 
  substantiu complement preposicional  Els seus germans, amb qui està molt unit, l’ajuden adjectiva especificativa 
compostes (en substitució de que, quiquè, sempre en oracions relatives explicatives) substantiu complement preposicional Els mobles d’aquelles cases, dels quals em parles, no m'interessen adjectiva explicativa
el/la qual, els/les quals (persones o coses) la qual cosa (neutre) (divers) complement directe El fet de perdre, la qual cosa no esperava, el va desmoralitzar adjectiva explicativa
adverbial on substantiu complement circumstancial  La botiga on ho venen és a la cantonada adjectiva especificativa  
febles qui (persoens)  (sense) subjecte Qui/ el qui/ aquell qui/ tothom qui/ en sàpiga més que hi digui la seva  substantiva 
que (coses)  (sense)  complement directe  El/ allò/ que has de fer és descansar més substantiva 
adjectival   el/la qual  substantiu   subjecte   Va presentar les seves queixes, les quals queixes, eren injustificades   adjectiva explicativa  
els/les quals

Col·laboració: 
JBru

Llegir més...