absentisme

m
Economia

Costum d’ésser absent algú del lloc on hauria d’ésser.