absentisme

m
Economia

Fet de viure el propietari fora de la localitat on són situats els seus béns, tot deixant llur gestió a un tercer i percebent-ne uns ingressos en concepte de parceria o d’arrendament.

L’absentisme rural aparegué a Europa a mitjan segle XVII. El problema fou analitzat ja a la França prerevolucionària i a la Irlanda del començament del segle XIX, i estudiat pels economistes de l’escola clàssica (J.R. Mc Culloch, N.W.Senior i M. Mongfield), però qui l’estudià sistemàticament fou Thorstein Veblen (Absentee Ownership,1924). L’absentisme rural, comú a nombrosos estats europeus, és un dels problemes que les reformes agràries pretenen de resoldre.