acció

f
Economia
Dret mercantil

Títol valor que representa una part aíquota del capital d’una societat per accions, resultat de dividir el capital social pel nombre d’accions.

Expressa la condició de soci duna societat anònima, i confereix al seu titular el conjunt de drets i obligacions propis d’aquesta condició. Entre els primers destaquen el dret polític d’assistència i vot a les juntes generals, el dret econòmic de participar en els gaunays socials i en la quota de liquidació, i el dret de subscripció preferent de nous títols, en supòsits d’ampliació de capital. Entre les obligacions, la principal és la de realitzar el desembossament íntegre del valor de l’acció. Les accions poden presentar valors diferents: l’inicial és el valor nominal corresponent a cada títol i pot diferir respecte al seu valor comptable, que és el resultat de dividir el patrimoni net pel nombre d’accions; això mateix passa amb el valor borsari dels títols que cotitzen en borsa, el qual fluctua amb relació a la situació econòmica de la societat i a diferents factors.