accionista

f
m
Economia
Dret mercantil

Titular d’una acció d’una societat anònima o en comandita o per accions.

L’accionista té, com a mínim, els drets següents: participació en els beneficis de la societat en proporció al valor de l’acció; dret preferent a la subscripció de noves accions; dret de veu i vot a la junta general, si posseeix el nombre d’accions que disposen els estatuts de la societat; dret a adjudicar-se la part proporcional del patrimoni si la societat és liquidada i dret a ésser informat de les activitats de la societat. L’accionista pot vendre lliurement la seva acció, bé que els estatuts socials poden establir limitacions a aquest dret (sindicació d’accions).