acetamida

f
Química

Amida de l’àcid acètic, CH 3 CONH 2 .

Forma cristalls incolors, deliqüescents, que es fonen a 82° C, solubles en aigua i en alcohol. És obtinguda o bé deshidratant l’acetat amònic, o bé tractant l’acetat etílic amb solució concentrada d’amoníac. És utilitzada principalment en síntesi orgànica (com a reactiu o com a dissolvent), en estabilització de peròxids i en plastificació de la nitrocel·lulosa.