acetat de sodi

CH3COONa
m
Química

Cristalls incolors, eflorescents, solubles en l’aigua, que es fonen a 324°C.

Forma un trihidrat que es fon a 58°C. Hom l’obté per neutralització de l’àcid acètic amb carbonat sòdic i és emprat com a intermedi en síntesi, com a mordent, deshidratant, conservador per a la carn i amortidor del pH per a aliments.