àcid periòdic

HIO4
m
Química

Oxoàcid mineral sòlid, cristal·lí i incolor, que se sublima a 110°C i es descompon a 138°C.

És soluble en l’aigua i l’alcohol. Forma un dihidrat, el qual perd l’aigua de cristal·lització a l’entorn dels 100°C. Hom l’obté per reacció entre el iode i l’àcid perclòric concentrat o per electròlisi a baixa temperatura de solucions concentrades d’àcid iòdic. És emprat com a oxidant.