àcid wolfràmic

adj
Química

Denominació no sistemàtica del triòxid de tungstè monohidratat (WO 3 · H 2 O), que hom obté per tractament amb àcid sulfúric calent del wolframat sòdic (Na 2 WO 4 ).

Es presenta en forma de pólvores grogues, insolubles en aigua i solubles en àlcalis. És emprat com a mordent i com a intermedi en la preparació del tungstè metàl·lic.