acomiadament

m
Economia
Dret del treball

Rescissió del contracte de treball per iniciativa de l’organització i per causes tècniques, econòmiques, personals o disciplinàries, amb certes regles d’acció, diferents en cada cas.

Des del punt de vista legal, pot ser procedent, improcedent o nul.