Acord Internacional Europeu per al Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera

European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (en), ADR (en sigla)

Acord establert per primera vegada l’any 1957, seguint les recomanacions de l’Organització de les Nacions Unides i modificat bianualment, que regula qualsevol aspecte relacionat amb l’embalatge, el transport i la documentació que ha d’acompanyar la mercaderia, i inclou les accions necessàries per a la càrrega, la descàrrega i l’emmagatzematge.

Té la finalitat de protegir tant les persones involucrades com el medi ambient. La normativa inclou una llista de totes les mercaderies classificades sota l’epígraf de perilloses, codificades segons una numeració establerta per l’ONU, i dos annexos. El primer annex regula l’embalatge i l’etiquetatge de la mercaderia, i el segon, les característiques dels vehicles que l’han de transportar. L’ADR divideix les mercaderies perilloses en nou classes. La classe 1 inclou els materials i les substàncies explosives; la classe 2, els gasos; la classe 3, els líquids inflamables; la classe 4, els sòlids inflamables i capaços d’autoreaccionar, que són comburents o que poden generar gasos inflamables en contacte amb l’aigua; la classe 5, els materials oxidants i peròxids orgànics; la classe 6, les substàncies tòxiques i les infeccioses; la classe 7, els materials radioactius; la classe 8, les substàncies corrosives, i la classe 9, les substàncies que representen un perill per al medi ambient i altres substàncies no classificades en apartats anteriors. LeADR especifica també el tipus d’etiqueta, de frase de risc i de frase de seguretat que han de portar els embalatges i els vehicles encarregats del transport.