acta

f
Dret

Document formal que constata un fet, una convenció, una obligació, una deliberació, un acord o una manifestació de voluntat a fi que en quedi constància.

Les lleis regulen diferents tipus d’actes, amb diverses formalitats per a cada una d’elles. Així, han de constar en acta els acords i les deliberacions dels organismes públics (parlament, consell de ministres, consell municipal, entitats públiques, etc) i dels privats (societat mercantil, associació, jurat per a atorgar un premi, tribunal d’oposicions, consell de família, etc); hom estén també acta dels fets transcendents per a l’estat civil de les persones (naixement, matrimoni, emancipació, defunció, etc); consten també en acta el pagament de la indemnització causada per una expropiació, les inspeccions i investigacions sobre els tributs, etc; en les actuacions judicials hom parla també de l’acta de certs judicis, de celebració de subhasta, de juntes de creditors, de judicis orals, etc.