Actes dels Apòstols

Fets dels Apòstols

Cinquè llibre del Nou Testament.

Escrit per Lluc, és la segona part del seu evangeli. La finalitat del llibre és apologètica, i àdhuc propagandística de cara al món romà. Conté dues grans parts, la primera de les quals és dedicada a l’apòstol Pere i la segona a Pau. Són remarcables els discursos que conté (set de Pere, un d’Esteve, un del diaca Felip i vuit de Pau), que suggereixen a l’autor la disposició dels fets que hi són contats a continuació amb la finalitat d’assenyalar les etapes de la propagació del cristianisme. Lluc era company de Pau, i la seva influència s’hi fa sentir de manera evident. L’àrea geogràfica dins la qual fou desplegada l’activitat apostòlica de Pau hi és ben delimitada. Fou redactat vers l’any 60.