actina

f
Bioquímica

Proteïna del múscul, de solucions molt viscoses, que combina amb la miosina per a formar l’ actomiosina .

Hom distingeix dues formes d’actina, la F o fibrosa i la G o globular, la transició entre les quals és reversible i va lligada al fenomen de la contracció muscular. Els ions metàl·lics i especialment l’ió magnesi catalitzen el pas d’actina G a actina F, el qual tindria lloc en el múscul gràcies a l’energia alliberada per la hidròlisi de l’ATP.