adaptador

m
Electrònica i informàtica

Element constituït per una targeta de circuit imprès, que forma part d’un ordinador i que serveix per a fer possible el funcionament i la interconnexió entre els diferents elements o parts de què consta.

Hi ha dos adaptadors bàsics estàndards en tot ordinador: l’adaptador de vídeo i l’adaptador d’unitat de discs. L' adaptador de vídeo o de pantalla proporciona tots els circuits necessaris per a convertir les ordres de l’ordinador en una imatge vissible en la pantalla del monitor. Té dos elements clau: el controlador de vídeo i la memòria. Atès que hi ha diversos tipus d’adaptadors de vídeo, aquests es munten en una targeta que fàcilment hom pot substituir per una altra mitjancat una disposició adoptada en tots els ordinadors, els quals tenen uns slots d’expansió que permeten d’introduir opcionalment la targeta desitjada. Els diferents adaptadors de vídeo fan possible establir en la pantalla del monitor una gran quantitat de modes de visualització, la qual cosa resulta molt útil segons quina sigui l’aplicació concreta en cada cas. L' adaptador d’unitat de discs serveix anàlogament per a fer possible interconnectar l’ordinador amb els discs i permetre, així, les operacions de lectura i enregistrament adequades. Conté el controlador corresponent, però no necessita cap tipus de memòria. D’acord amb les diferents classes de discs emprats, hi ha adaptadors d’unitats de disquets i de discs durs.