adenosina

f
Bioquímica

Ribòsid de l’adenina.

Sòlid cristal·lí que es fon a 229°C. Soluble en aigua, sobretot calenta, pràcticament insoluble en alcohol. L’adenosina és un nucleòsid que resulta de la combinació d’una molècula de β—D—ribosa i d’una molècula d’adenina:

El nucleòtid corresponent és l’àcid adenílic. L’adenosina exerceix un gran paper en bioquímica, ja que és el constituent de substàncies d’importància fonamental (AMP, ADP, ATP, ARN, ADN, etc). Per hidròlisi dóna adenina i la D-ribosa. En el catabolisme es desamina per acció de l’adenosina-desaminasa i dóna inosina. És preparada per hidròlisi de l’àcid nucleic del llevat, i és emprada en la recerca bioquímica.