adiabàtic
| adiabàtica

adj
Física

Comparació de l’evolució de la pressió P d’un gas ideal en funció del volum V, entre un procés adiabàtic (línia blava) i un d’isotèrmic (línies vermelles)

© fototeca.cat

Dit del procés temodinàmic en el qual no hi ha intercanvi de calor entre el sistema considerat i l’exterior.

En un procés adiabàtic reversible l'entropia del sistema es manté constant. Qualsevol compressió o expansió d’un fluid que es realitzi en un temps molt curt (per exemple, expansió del vapor en una turbina) pot ésser considerada adiabàtica. En un gas ideal, un procés adiabàtic és regit per la relació p Vγ=constant (essent p, la pressió; V, el volum, γ = Cp/Cv; Cp, la calor molar a pressió constant; Cv, la calor molar a volum constant) mentre que per a un procés isotèrmic es compleix pV = constant.