adinerar

tr
Partida

Treure de la venda (d’una cosa) més diners del que hom podia esperar, vendre bé.