africada

f
adj
Fonètica i fonologia

Dit del fonema propi d’algunes llengües, la realització genètica del qual es compon de dos moments, un d’oclusiu i un altre, subsegüent, de fricatiu, essent ambdós homorgànics i formats en un lloc d’articulació, si més no, molt proper.

El català, segons Antoni Maria Badia i Margarit

Antoni Maria Badia i Margarit

, presenta aquests fonemes africats: /z/ (do tz e), /s/ (co tx e) i /z/ (plaja).