Agència Catalana de Protecció de Dades

APDCAT (sigla)

Institució de dret públic català que té per objecte vetllar pel respecte dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans en tot allò que concerneix les operacions fetes mitjançant processos automatitzats o manuals de dades personals.

Creada l’any 2002, és una institució amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar amb independència de les administracions públiques. El seu àmbit de control se cenyeix als tractaments de dades personals duts a terme per la Generalitat de Catalunya, pels ens que integren l’administració local i per les universitats en l’àmbit territorial de Catalunya, pels organismes i les entitats autònomes que depenen de l’administració de la Generalitat o dels ens locals i pels consorcis dels quals formen part. Així mateix, l’autoritat de control de l’Agència també inclou els fitxers creats per les administracions, els organismes i les entitats públiques catalanes quan siguin gestionats per entitats públiques o privades en la prestació de serveis públics. Per al compliment de les finalitats encomanades, l’Agència Catalana de Protecció de Dades deté competències de registre, control, inspecció, sanció i resolució, i també d’adopció de propostes i instruccions. Els òrgans rectors de l’Agència són el director i el consell assessor de protecció de dades de Catalunya. El director és nomenat pel govern a proposta dels membres del consell assessor per a un període renovable de quatre anys. En la composició orgànica de l’Agència s’integra el Registre de Protecció de Dades de Catalunya .  Al setembre de 2010 el Parlament de Catalunya aprovà la creació de l’ Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya (APDC), que substituirà l’actual Agència Catalana de Protecció de Dades d’acord amb el que disposa l’ Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 , amb l’objectiu d’ampliar-ne les atribucions i la independència.