Airbnb

Plataforma d’internet per al lloguer de pisos, especialment per a vacances i de lleure.

Creada a San Francisco el 2008 per Brian Chesky (conseller delegat), Joe Gebbia i Nathan Blecharczyk, posa en contacte propietaris de pisos, els quals paguen una quota per la inscripció a la plataforma, amb possibles clients. A través del lloc web es pot accedir a informació sobre l’habitatge i formalitzar els contractes, generalment de curta durada, i avaluar el servei rebut i el comportament del llogater. Té implantació arreu del món, molt especialment a les grans metròpolis i als centres turístics internacionals, entre els quals es troba Barcelona. No disposa de pisos propis i la mediació entre propietari i client no inclou la compensació de possibles danys, ni al llogater ni al propietari. L’any 2020 començà a cotitzar en borsa (Nasdaq). Primera de les empreses en el seu gènere i citada sovint com a exemple d’economia col·laborativa, ha estat objecte de nombroses crítiques per oferir habitatges amb deficients condicions d’habitabilitat i permetre’n la sobreocupació, com també per contribuir a l’augment dels preus dels lloguers que dificulta o impedeix l’accés a l’habitatge als residents de les ciutats on té més implantació, i per eludir impostos i normatives de l’Administració. Arran d’aquestes acusacions i dels nombrosos litigis a què donaren lloc, el 2019 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictaminà en una sentència que Airbnb era un servei d’intermediació i que, en conseqüència, no havia de ser sotmesa a les regulacions que s’apliquen al sector immobiliari.