aire alveolar

m
Biologia

Volum d’aire residual contingut permanentment als alvèols pulmonars i que és en contacte amb la sang.

La seva composició és força diferent de la de l’aire atmosfèric, ja que és molt més pobre en oxigen (el 12% i no el 21%), però molt més ric en diòxid de carboni (el 5,5% en comptes del 0,032%).