alabès

al-ah bās (ar)

m
Història

Segons el dret musulmà, constitució de béns en usdefruit a benefici de determinades persones o finalitats, especialment benèfiques (fundació de mesquites, escoles, hospitals, etc, o per a ajuda de pobres).

És discutit si la mera propietat corresponia a qui constituïa l’usdefruit (dret maliquí) o bé a Déu; en aquest cas la institució hauria tingut un caràcter sacre.