alambí

m
Química

Aparell utilitzat per a efectuar una destil·lació simple, a escala industrial o de laboratori.

Un alambí consta de calderí, condensador, refrigerant i col·lector. El calderí és el recipient on és vaporitzat el líquid. La calor necessària pot ésser fornida sigui per contacte directe de les parets del bullidor amb la flama (sistema només aplicable a la destil·lació de líquids no inflamables i que no es descomponen fàcilment per la calor), sigui a través d’un doble fons o d’un serpentí per on circula un fluid calent (gairebé sempre vapor d’aigua, oli mineral o un fluid tèrmic apropiat). El condensador és l’aparell on és liquidat, per refredament, el vapor produït al calderí. El tipus més senzill és format per un serpentí dintre un recipient ple d’aigua. El vapor per a condensar passa pel serpentí, mentre que l’aigua és renovada lentament de baix a dalt. Quan la quantitat de vapor és important i la calor per a eliminar és elevada (per damunt d’unes 75 000 kcal/h), el sistema anterior és substituït per condensadors multitubulars. Per l’interior dels tubs passa el fluid refrigerant, i per la carcassa, el vapor a condensar (o a l’inrevés, si el vapor és corrosiu). Per a condensacions a temperatures altes poden ésser utilitzats serpentins o tubs amb aletes refrigerats per aire. Tots els condensadors són units a la part alta del calderí per un tub de diàmetre suficient perquè la velocitat del vapor sigui compresa entre 8 i 16 m/s. El refrigerant és l’aparell encarregat de refredar el líquid fins a una temperatura que permeti de recollir-lo sense risc i sense pèrdues per evaporació. Com en el cas dels condensadors, els tipus més freqüents són els serpentins i els bescanviadors tubulars o de calàndria. Gairebé sempre, en destil·lació simple, la condensació i el refredament els fa un mateix aparell, que hom anomena refrigerant, bé que solament actua com a tal en la seva darrera part. El col·lector és el recipient on hom recull el líquid ja fred. A pressió atmosfèrica, hom pot utilitzar un recipient obert, però, quan hom destil·la a pressió reduïda, el col·lector ha d’ésser hermèticament tancat i ha d’estar connectat al sistema de buit per una sortida situada a la part alta i suficientment separada de l’entrada del líquid per tal d’evitar-ne l’aspiració. Antigament, els alambins tenien sobre el calderí (cucúrbita —o carbassa— a causa de la seva forma) una cambra, sovint aproximadament esfèrica (capitell o campanya), de la qual sortia el tub inclinat que conduïa al refrigerant. La funció del capitell depenia dels detalls de construcció. A més de limitar l’arrossegament de líquid, servia, en determinats casos, per a deflegmar parcialment.