albarà

m
Història del dret

Un albarà del segle XIV

© Fototeca.cat

Cèdula, generalment de paper, acreditativa d’una ordre, concessió o provisió reial; era breu i portava la signatura o el segell del rei (lletra d’albarans).