albaraner
| albaranera

f
m

Encarregat de fer o de lliurar els albarans d’algun negoci o d’algun impost.