albó

porrassera
m
Botànica

Espiga verda de les porrasses, especialment de l’Asphodelus microcarpus.